คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
single
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"

"การดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องด้วยเป็นการสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ ความมีศักยภาพในการรวบรวม การประมวลความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของอาจารย์ และการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ"

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2564
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่เริ่ม : 9 มีนาคม 2564

วันที่สิ้นสุด : 11 มีนาคม 2564

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด