คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 6 สถาบัน (MOU) ครั้งที่ 11

Students’ leadership Network Training Program for Quality Assurance, Art and Cultural Exchange Faculty of Humanities and Social Sciences Northern Rajabhat Universities 6 Institutions (MOU) 11th

ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566

ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลงทะเบียนสำหรับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 

https://hss.nsru.ac.th/hssmou11/

 

พบกับ วิทยากร (พิเศษ)

ศุ  บุญเลี้ยง

ในวันที่12 มกราคม 2566

ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

วันที่เริ่ม : 23 ธันวาคม 2565

วันที่สิ้นสุด : 13 มกราคม 2566

ไฟล์แนบ :