คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญชวนอาจารย์ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

จากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
จากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ
หมายเลข 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ
หมายเลข 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 

วันที่เริ่ม : 26 ตุลาคม 2565

วันที่สิ้นสุด : 28 ตุลาคม 2565

ไฟล์แนบ :