คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 ประการ

“เรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่”

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดยวิทยากร

ศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

อ.มูอาซ อับดุลเลาะแม

วันที่ 23 มีนาคม 2565

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ดาวน์โหลดพื้นหลัง : https://drive.google.com/file/d/1NpMt2D9nNoZFZju6ORxvCvThznL1xgKY/view?usp=sharing

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/jwj-kzki-rre

วันที่เริ่ม : 23 มีนาคม 2565

วันที่สิ้นสุด : 23 มีนาคม 2565

ไฟล์แนบ :