คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การแข่งขันประกวดผลงานนักศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การแข่งขันประกวดผลงานนักศึกษา

วันที่เริ่ม : 15 มีนาคม 2565

วันที่สิ้นสุด : 21 มีนาคม 2565

ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ