คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศทางด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก รวมถึง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1_srTrZFxIXewWISxvl4QLIzzUVRoR5yt?usp=sharing

วันที่เริ่ม : 14 มกราคม 2565

วันที่สิ้นสุด : 31 มีนาคม 2565

ไฟล์แนบ :