คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Dieseases 2019 : COVID-19) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ (ฉบับที่ 3)

ปิดสถานที่ชั่วคราวตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 3

วันที่เริ่ม : 12 กันยายน 2564

วันที่สิ้นสุด : 19 กันยายน 2564

ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ