คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีความประสงค์ ขอรับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รูปแบบและลักษณะการให้ทุนเพื่อการศึกษา

เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๒ ทุน ๆ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาศึกษาอยู่ปีที่ ๑ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งขาดค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น บิดา และหรือมารดาเสียชีวิต หย่าร้าง หรือครอบครัวมีฐานะยากจน และอื่น ๆ

. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และไม่เคยต้องโทษทางวินัยต่าง ๆ

. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน ยกเว้นกองทุนเงินในกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

. หากเป็นผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนแล้ว จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามความรับผิดชอบต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสังคม

. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ (ทั้งก่อนรับทุนการศึกษาและหลังรับทุนการศึกษา)

ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษา

. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอทุนการศึกษาได้ที่ https://hss.nsru.ac.th/

. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ชัดเจน ตามความเป็นจริง และแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัคร กลับมาที่ Email : Sukanya_k3323@hotmail.com ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑๙๕๓ ๙๗๙๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา     คงสูน (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

. ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุน ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนด

. ภายหลังจากกระบวนการพิจารณาให้ทุนของคณะกรรมการพิจารณาทุนเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณารับทุนไปยังสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อดำเนินการมอบทุนการศึกษาต่อไป

เอกสารประกอบการสมัครขอทุนการศึกษา ดังนี้

. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

. ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาของผู้สมัคร ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ระยะเวลาการสมัครขอรับทุนและการพิจารณาให้ทุนการศึกษา

- การสมัครขอรับทุน ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

- สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ผ่าน Google meet (จะแจ้งลิงก์ให้ทราบทางเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันที่เริ่ม : 30 กรกฏาคม 2564

วันที่สิ้นสุด : 8 สิงหาคม 2564

ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ