คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจในการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน

2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล

3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ท้องถิ่นและสังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ

5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นำด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล

6. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วย หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข