คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

        จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้

คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธำรงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล

พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้

1.  ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา

2.  สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการ

3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม

4.  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล

5.  ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม