คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งรายละเอียด ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเอกสาร และการแนบหลักฐาน ในระบบ Che QA 3D

คู่มือฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการตั้งค่าระบบเว็บไซต์วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเว็บไซต์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ในการการจัดการวารสารและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Electronic journal หรือ e-journals ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาชาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นพื้นที่ทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันศึกษาทั้งภายในและภายนอกในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการออกสู่เวทีสาธารณะอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ถูกต้องและสะดวกต่อการบริหารการจัดการงานวารสารวิชาการ