คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คู่มือปฏิบัติงานการโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงให้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เป็นไปในแนวทางการปฏิบัติงานเดียวกัน ให้ผู้รับบริการได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ทราบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ต่อไป

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณนี้ งานธุรการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เพื่อการรับหนังสือ-การส่งหนังสือ การร่าง- พิมพ์หนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร และการลาของพนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ ทำให้การจัดการภาระงาน และ งานบริหารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลระเบียบงานสารบรรณ และการดำเนินงานด้านระบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ ในการดำเนินงานด้านธุรการและงานสารบรรณ หากมี ความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำหรือข้อความของคู่มือประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะ พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขคู่มือเพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

แจ้งรายละเอียด ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเอกสาร และการแนบหลักฐาน ในระบบ Che QA 3D

คู่มือฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการตั้งค่าระบบเว็บไซต์วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเว็บไซต์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ในการการจัดการวารสารและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Electronic journal หรือ e-journals ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาชาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นพื้นที่ทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันศึกษาทั้งภายในและภายนอกในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการออกสู่เวทีสาธารณะอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ถูกต้องและสะดวกต่อการบริหารการจัดการงานวารสารวิชาการ