คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
History Image

สัญลักษณ์ประจำคณะ

ดอกไม้ประจำคณะ แคแสด

สีประจำคณะ ส้ม-แสด

ดอกแคแสด เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของ

ดอกแคแสด เมื่อบานชูช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกันเป็นรูประฆัง สีแสดสวยงามโดดเด่นเสมือนความ

เจริญก้าวหน้าและการการพัฒนาด้านวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ไฟล์สัญลักษณ์