คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มนโยบายและแผน

แบบฟอร์มนโยบายและแผน

 • แบบใบขออนุญาตไปราชการ
 • แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
 • แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • แบบฟอร์มการเข้าร่วมและยินยอมการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง (ฟอร์มเขียนมือ)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของวิทยากร
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง (ฟอร์มพิมพ์)
 • แบบฟอร์มรายชื่อแนบคำสั่งไปราชการ
 • แบบฟอร์มคำสั่งไปราชการ
 • แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์
 • แบบฟอร์มขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม 2566
 • แบบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน-4-มิติ
 • แนวทาง-หลักเกณฑ์-การจัดทำงบประมาณ-2566
 • แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้ง-2566-สาขา
 • แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย2566
 • แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566
 • แบบฟอร์มการเบิก-จ่าย

  แบบฟอร์มการเบิก-จ่าย

 • แบบฟอร์มสำรวจความต้องการใช้พัสดุ
 • แบบการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน (กรณีกรเบิกเงินไม่เกิน100,000บาท)
 • งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
 • งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
 • ใบตรวจรับ
 • แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 • แบบฟอร์มหลักฐานค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 • แบบใบตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
 • แบบฟอร์มตารางปฏิบัติราชการอาจารย์
 • ใบเบิกค่าสอนและเหมาจ่าย
 • ใบเบิกค่านิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • แบบฟอร์มขอเบิกค่าสอนเพิ่มเติม
 • แบบฟอร์มใบรับรองใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • หนังสือสัญญาการยืมเงิน
 • กรณีที่ 1 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • กรณีที่2 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร
 • กรณีที่3 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษา (กรณีจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัย)
 • กรณีที่4 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดฝึกอบรมให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอก(กรณีจัดนอกสถานที่)
 • กรณีที่5 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษา (กรณีจัดนอกสถานที่)
 • กรณีที่6 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษา (กรณีจัดนอกสถานที่)
 • กรณีที่7 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
 • กรณีที่8 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา
 • ใบฎีกา
 • ใบลงเวลาปฏิบัติการสอนและเบิกเงินค่าสอน