คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ กมลสุขสถิต

Asst. Prof. Dr. Siriwan Kamolsuksatit อาจารย์,สาขาวิชานิติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เลขที่ 398 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Doctor of Laws ; Ramkhamhaeng University

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Master of Laws in Public Law ; Ramkhamhaeng University

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  มหาวิทยาลัยพายัพ

Bachelor of Laws ; Payap University

ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ 

ประวัติการทำงาน

ทนายความ บริษัทสำนักงานกฎหมายเทพ จำกัด  

งานนิติการ(Supervisor)  บริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor) สาขากฎหมายมหาชน

 

ประสบการณ์ด้านการสอน

   -กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

   -กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

   -กฎหมายมหาชน

   -กฎหมายรัฐธรรมนูญ

   -กฎหมายอาญา

   -กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

   -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

 

                 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

(1) ศิริวรรณ กมลสุขสถิต. (2552) ความรู้และเจตคติที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมชุมชนของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์:นครสวรรค์. 

(2) ศิริวรรณ กมลสุขสถิต. (2561) แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดีความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดโดยอาศัยปัจจัยที่เป็นตัวทำนายทางด้านอาชญาวิทยา. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

 

 

 

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ

ตำรากฎหมายปกครองและคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง

เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายอาญา

 

ผลงานอื่นๆต่อหน่วยงานภายนอก

วิทยากรการบรรยายโครงการอบรมวิทยากรตัวคูณ ให้กับสำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครสวรรค์ (2563)

วิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายอาญา ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์(2562)

ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความทางวิชาการ วารสารวิจยวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง