คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.สุภาวดี ในเสนา

Assistant Professor Suparvadee Naisena อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

    เบอร์โทร : 056 219 100-29 ต่อ 2229

    อีเมล : suparvadee.s@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

M.A. (Linguistics), Naresuan University

B.A. (English), Naresuan University

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

  • Boonraksa, T. & Naisena, S. (2022). A Study on English Collocation Errors of Thai EFL Students.  English Language Teaching: Canadian Center of Science and Education, 15(1), 164-177.  [อยู่ในฐานข้อมูล ERIC]

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ