คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวมลิวัลย์ มั่งมี

MIss Maliwan Mang นักวิชาการศึกษา,สำนักงานคณบดี


ข้อมูลติดต่อ

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ, มหาวิทยาลัยสุโยทัยธรรมธิราช หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวัดและประเมินผล, มหาวิทยาลัยสุโยทัยธรรมธิราช หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยสุโยทัยธรรมธิราช ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ, มหาวิทยาลัยสุโยทัยธรรมธิราช

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ