คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นพแก้ว

Assistant Professor Dr.Worawit Noppakaew ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการเชิงพื้นที่,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200  อีเมล : worawit.n@nsru.ac.th