คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว

Worawit Noppakaew อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถีต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

    เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200

    อีเมล : worawit.n@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ