คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ฐิติรัตน์ รักษาศรี

Thitirat Ruksasri อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อาคาร 3 ห้อง 3110

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ