คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ณัฐ ล้ำเลิศ

หัวหน้าสาขาวิชา,สาขาวิชาศิลปกรรม


ข้อมูลติดต่อ

    

    เบอร์โทร : 056 219 100 ต่อ 1718

    อีเมล : nat.l@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ