คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์

Asst. Prof. Supawee Lertpatiwong อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2529

ประวัติการทำงาน

2545-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2549-2552 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2549-2553 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

2552-2554 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

-ฐิติรัตน์ รักษาศรีพัทธดนย์ สนธิรักษ์และศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์. (2560). การพัฒนาการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2560 (น. 115-122). นครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

 

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์ และพระหน่อแสง อคคเสโน, “การศึกษาภาษาถิ่นบ้านหนองเนิน ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์”, วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563): 49-68. (TCI 2)

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์, ภาวิณี บุญจันดา, ฐิติรัตน์ รักษาศรี และพระหน่อแสง อคคเสโน, “การสำรวจความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ”, วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563): 34-45. (TCI 2)

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ

-เฉลิมศรี เลิศผาติวงศ์, เอกสารประกอบการสอนรายวิชารูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2548). (อัดสำเนา).

-Chalermsri Lertpatiwong, Controlled and Formulaic Writing, (Faculty of Humanities and Social Sciences at Nakhon Sawan Rajabhat University, 2005). (อัดสำเนา).