คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวชุดาสมร ดิเรกศิลป์

chudasamorn Direksilp อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

Email: tukblanche@gmail.com

 


ประวัติการศึกษา

วุฒฺการศึกษา

ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) แขนงดนตรีไทย ใหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศศ.ม. (ดนตรี) แขนงดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ