คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ. ดร. ดาเรศ นฤมล

Asst. Prof. Darett Naruemon (Ph.D) หัวหน้าสาขาวิชา,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ)


ข้อมูลติดต่อ

    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ. เมือง

จ. นครสวรรค์ 60000

    เบอร์โทร : (+66) 896402555

    อีเมล : darett.n@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

Pฺh.D in Educational and Applied Linguistics  Newcastle University              Newcastle  UK.

M.ED  in Educational Linguistics                    Srinakharinwirot, Prasarnmit    Bangkok   Thailand

Diploma in Applied Linguistics                     RELC, SEAMEO                         Singapore

B.ED. in English                                         Srinakharinwirot,Prasarnmit         Bangkok   Thailand

ประวัติการทำงาน

2535 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ