คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร วันทอง

Assistant Professor Dr.Phanon Wanthong อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร 0817977407


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547

 พ.ศ. 2550

 พ.ศ. 2563

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ศษ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

§  2550 – 2552 อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

§  2553 – 2554 หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

§  2554 – 2555 อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

§  2555 – 2561 อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

§  2562 - 2564 หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

§  2563 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

-               พรรณอร พัฒนการค้า. (2556). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวาภูมิรัฐศาสตร์และบริบททางการบริหาร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       

           มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. รายงานการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

-               พรรณอร พัฒนการค้า. (2557). ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558

           กรณีศึกษาเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer

            review).  วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์.

-               พรรณอร พัฒนการค้า. (2558). ความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในสถาบัน อุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ

            นครสวรรค์. รายงานการวิจัย.

-               พรรณอร พัฒนการค้า. (2560). การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ

            นครสวรรค์. รายงานการวิจัย.

-               พรรณอร วันทอง. (2562). การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

           (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review).  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ

-เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย

เอกสารประกอบการสอนภูมิรัฐศาสตร์และบริบททางการบริหาร

-เอกสารคำสอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองท้องถิ่น