คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร วันทอง

Assistant Professor Dr.Phanon Wanthong อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร 0817977407

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547

 พ.ศ. 2550

 พ.ศ. 2563

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ศษ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

§  2550 – 2552 อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

§  2553 – 2554 หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

§  2554 – 2555 อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

§  2555 – 2561 อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

§  2562 - 2564 หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

§  2563 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

-               พรรณอร พัฒนการค้า. (2556). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวาภูมิรัฐศาสตร์และบริบททางการบริหาร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       

           มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. รายงานการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

-               พรรณอร พัฒนการค้า. (2557). ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558

           กรณีศึกษาเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer

            review).  วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์.

-               พรรณอร พัฒนการค้า. (2558). ความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในสถาบัน อุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ

            นครสวรรค์. รายงานการวิจัย.

-               พรรณอร พัฒนการค้า. (2560). การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ

            นครสวรรค์. รายงานการวิจัย.

-               พรรณอร วันทอง. (2562). การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

           (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review).  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ

-เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย

เอกสารประกอบการสอนภูมิรัฐศาสตร์และบริบททางการบริหาร

-เอกสารคำสอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองท้องถิ่น