คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายณัฐวุฒิ เชื้อชวด

nuttawut chuachuad อาจารย์,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้อง 322  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.ราชภัฏนครสวรรค์  ต.นว.ตก อ.เมือ. จ.นครสวรรค์ 60000 โทร  0967129785

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

มหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย  ศศ.ม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.นเรศวร  จ.พิษณุโลก

ครุศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาไทย  ค.บ. ม.ราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

-เริ่มเข้าทำงาน ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 จนถึงปัจจุบัน

-สอนที่ ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา ระดับมัธยมต้น-ปลาย 2546-2548

รางวัลที่เคยได้รับ

-

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

-

ผลงานสร้างสรรค์

ตำราเรื่อง ขลังช่วยขาย

ตำราเรื่อง สื่อสารด้วยการพูด

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง  การพัฒนาการฟัง การดู และการพูด

เอกสารประกอบการสอน  เทคนิกการอ่านออกเสียง

 

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

-การเป็นวิทยาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การอ่านทำนองเสนาะ  เพลงพื้นบ้าน  บายศรีสู่ขวัญ  วัฒนธรรมท้องถิ่น  การสวดโอ้เอ้วิหาราย  การขับเสภา คติชนวิทยา เป็นต้น

-เป็นที่ปรึกษา ฝึกซ้อม และกรรมการตัดสินทางภาษาและวัฒนธรรม  อาทิ  การพูดโอกาสต่าง ๆ การอ่านทำนองเสนาะ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ  การเขียนเรียงความ  เพลงลูกทุ่ง  ทักษะทางภาษาไทย  เป็นต้น

- ประเมิณและตรวจผลงานทางวิชาการ ของนิสิต ป.ตรี และ ป.โท  ทั้ง ใน และ นอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งตรวจผลงานการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับประถม-มัธยม

 

ผลงานอื่นๆ

-มีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีน ณ วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน