คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อาจารย์วรรธนนันท์ ใจสะอาด

Miss Wattananan Jaisa-ard อาจารย์,สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

e-mail : wattananan.j@nsru.ac.th

tel : 081-043-7219

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2546  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ