คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวดนธินี ฟองคำ

DONTINEE FONGKHAM อาจารย์,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

    

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ตำแหน่งอาจารย์

สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ