คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร กรสิงห์

Khunakorn Kornsing หัวหน้าสาขาวิชา,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0987484298

    เบอร์โทร : 0987484298

    อีเมล : khunakorn.k@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

                       คุณวุฒิ                      ปี พ.ศ. ที่จบ        ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

1.  ศิลปศาสตรบัณฑิต                  2547              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์: ไทย

     (รัฐประศาสนศาสตร์)

2.  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                2550             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ไทย

     (การเมืองและการปกครอง)

3.  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต               2558             มหาวิทยาลัยบูรพา: ไทย

        (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)

ประวัติการทำงาน

 

 

     - พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

     - พ.ศ. 2562- 2564 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     - พ.ศ. 2564 - 2565 บรรณาธิการวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     - พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

     - พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

           

รางวัลที่เคยได้รับ

ปี พ.ศ.2561 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Researcher Award of Humanities and Social Science : The 2 nd National & International Conference of Nakhon Sawan Rajabhat University"Localization : The Driving Innovation in Thailand 4.0  10 August, 2017

ปี พ.ศ. 2562 การนำเสนอบทความแบบบรรยายดีเด่นในการประชุมวิชาการแห่งชาติ เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

   1. คุณากร กรสิงห์​.​ (2562). ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปกครองท้องถิ่นแบบสมาร์ท.

   2. อรทัย อินต๊ะไชยวงค์ และคุณากร กรสิงห์. (2562). แนวทางในการเสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการขับเคลื่อนการบริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์สู่การปกครองท้องถิ่นแบบสมาร์ท.

   3. ณัฐชัย นิ่มนวล, สมญา อินทรเกษตร และคุณากร กรสิงห์. (2561). การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่สังคมแห่งคุณภาพอย่างยั่งยืน.

   4. คุณากร กรสิงห์. (2560). แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยปัจจัยที่เป็นตัวทำนายทางสังคมวิทยาการเมือง. 

   5. คุณากร กรสิงห์. (2560).  พัฒนาการและการบริหารงานของผู้นำองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (พ.ศ.2547-2559).

   6. คุณากร กรสิงห์. (2559). การเสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์.

   7. คุณากร กรสิงห์. (2559). การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์.

   8. พิสิษย์ จอมบุญเรือง, คุณากร กรสิงห์, อรทัย อินต๊ะไชยวงค์, วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้. (2559) แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อการพึ่งพาตนเองในจังหวัดนครสวรรค์. 

  

ผลงานสร้างสรรค์

ไม่มี

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

       1. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเรื่องการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

        2. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเรื่องการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดการภัยแล้งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (

 

คณะกรรมการดำเนินการ

1. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 

2. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2559

3. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. คณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2559

 

            วิทยากร

1. เป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการเรื่องการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ณ ศาลาการเปรียญวัดท่ามะพลับ ตำบลบางเคียน 

2. เป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการเรื่องการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการภัยแล้งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

3. เป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน เรื่อง การจัดทำแผนชุมชน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

4. เป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6                   

5. เป็นวิทยากรกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

6. เป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างผู้นำพอเพียงและส่งเสริมพลังท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน  ณ ห้องสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด

7. เป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการศึกษาและเก็บความต้องการในการพัฒนาชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดูกเนื้อ ณ บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ 5 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

ผลงานอื่นๆ