คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา วารีสอาด

Assistant ProfessorAnanya Wareesa-aad อาจารย์,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณะบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200  อีเมล : ananya.w@nsru.ac.th