คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวอนัญญา วารีสอาด

Ananya Wareesa-aad อาจารย์,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

    

ห้อง 322 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

    เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200

    อีเมล : ananya.w@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2550 จบการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) สาขาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2554 จบการศึกษาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) วรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

- 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

20 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ