คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวกาญจนา กลิ่นอำพร

Kanjana Klinumporn อาจารย์,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้อง 322 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ