คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางกาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร

Kanchanidapa Meteeworachat อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขารัฐศาสตร์

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ประวัติการทำงาน

ปี 2551 เจ้าหน้าที่หอสมุด มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

ปี 2555 ครูสอนพระปริยัติธรรม มัธยม วัดโพธาราม

ปี 2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

-พุทธวิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จ.นครสวรรค์

-แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมนุมอย่างยั่งยืนใน จ.นครสวรรค์

-การพัฒนาการบวนการการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ. นครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ