คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวนันทิยา สัตยวาที

Nuntiya Sattayawatee อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 


ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2558 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2555 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2558 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

นันทิยา สัตยวาที และ รตา อนุตตรังกูร.  (2560).  บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์.  รายงานการวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.                                     

รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที.  (2560).  การรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์.  รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.                   

นันทิยา สัตยวาที รตา อนุตตรังกูร และธีรพงศ์ พรหมวิชัย. (2564). บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในการดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์.  รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.                   

ธีรพงศ์ พรหมวิชัย รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2564). การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์. รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.                   

 

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

พ.ศ. 2560 วิทยากร “โครงการสร้างปรองดองและสมานฉันท์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก, วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร, วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2560 วิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ; ศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 201 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

พ.ศ. 2560 วิทยากรกระบวนการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำพอเพียง และส่งเสริมพลังท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน” ในวันที่ 3-4 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2561 วิทยากรกระบวนการโครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท” วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ แฟนตาเซีย รีสอร์ทชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

 

ผลงานอื่นๆ

รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2560). การรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์.  รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 7 ธันวาคม 2560 (น.36 – 48). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2562). “การรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนคน รักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8 (4), 212-225. (TCI กลุ่ม1)

นันทิยา สัตยวาที และ รตา อนุตตรังกูร. (2562). “บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองใน จังหวัดนครสวรรค์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8 (3), 189-198. (TCI กลุ่ม1)

นันทิยา สัตยวาที และ รตา อนุตตรังกูร. (2563). “ขยะล้น คนเหลื่อมล้ำ: มุมมองความเหลื่อมล้ำที่ปรกฏในอาชีพคนเก็บขยะ” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 1 มีนาคม 2563. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2563). “ประชาสังคมกับการพัฒนาตามหลักประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 25 มีนาคม 2563 (น.182-187). เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

นันทิยา สัตยวาที รตา อนุตตรังกูร และธีรพงศ์ พรหมวิชัย. (2564). ”บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในการดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 56 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 หน้า 1-10. (TCI กลุ่ม 2)

ธีรพงศ์ พรหมวิชัย รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2564). “การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์” วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 157-186. (TCI กลุ่ม 2)