คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวนันทิยา สัตยวาที

Nuntiya Sattayawatee อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

    เบอร์โทร :

    อีเมล : nuntiya1989@yahoo.com


ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2558 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2555 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2558 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

นันทิยา สัตยวาที และ รตา อนุตตรังกูร.  (2560).  บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์.  รายงานการวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.                                     

รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที.  (2560).  การรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์.  รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.                   

นันทิยา สัตยวาที รตา อนุตตรังกูร และธีรพงศ์ พรหมวิชัย. (2564). บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในการดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์.  รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.                   

ธีรพงศ์ พรหมวิชัย รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2564). การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์. รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.                   

 

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

พ.ศ. 2560 วิทยากร “โครงการสร้างปรองดองและสมานฉันท์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก, วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร, วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2560 วิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ; ศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 201 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

พ.ศ. 2560 วิทยากรกระบวนการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำพอเพียง และส่งเสริมพลังท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน” ในวันที่ 3-4 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2561 วิทยากรกระบวนการโครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท” วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ แฟนตาเซีย รีสอร์ทชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

 

ผลงานอื่นๆ

รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2560). การรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์.  รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 7 ธันวาคม 2560 (น.36 – 48). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2562). “การรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนคน รักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8 (4), 212-225. (TCI กลุ่ม1)

นันทิยา สัตยวาที และ รตา อนุตตรังกูร. (2562). “บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองใน จังหวัดนครสวรรค์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8 (3), 189-198. (TCI กลุ่ม1)

นันทิยา สัตยวาที และ รตา อนุตตรังกูร. (2563). “ขยะล้น คนเหลื่อมล้ำ: มุมมองความเหลื่อมล้ำที่ปรกฏในอาชีพคนเก็บขยะ” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 1 มีนาคม 2563. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2563). “ประชาสังคมกับการพัฒนาตามหลักประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 25 มีนาคม 2563 (น.182-187). เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

นันทิยา สัตยวาที รตา อนุตตรังกูร และธีรพงศ์ พรหมวิชัย. (2564). ”บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในการดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 56 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 หน้า 1-10. (TCI กลุ่ม 2)

ธีรพงศ์ พรหมวิชัย รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาที. (2564). “การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์” วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 157-186. (TCI กลุ่ม 2)