คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางนงลักษณ์ ปิยะมังคลา

Mrs.Nongluk Piyamingcra อาจารย์,สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร


ข้อมูลติดต่อ

    


ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 

พ.ศ.  ๒๕๒๖  จากสถานศึกษา  โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา

อำเภอ  บัวใหญ่  จังหวัด  นครราชสีมา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น

พ.ศ.  ๒๕๒๙  จากสถานศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

อำเภอ  เมือง  จังหวัด  ร้อยเอ็ด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง

พ.ศ.  ๒๕๓๒  จากสถานศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

อำเภอ  เมือง  จังหวัด  ร้อยเอ็ด

อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง

พ.ศ.  ๒๕๓๔  จากสถานศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

อำเภอ  เมือง  จังหวัด  ร้อยเอ็ด

ระดับปริญญาตรี

พ.ศ.  ๒๕๓๗  หลักสูตร  ครุศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชา  นาฏศิลป์

จากสถานศึกษา  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ระดับปริญญาโท

พ.ศ.  ๒๕๔๘  หลักสูตร  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชา  หลักสูตรและการสอน

จากสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระดับปริญญาเอก

พ.ศ.  ๒๕๖๒  หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา  การบริหารการพัฒนา

จากสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ

พ.ศ.  ๒๕๓๘  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  สภาบันราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๓๙  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  สภาบันราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  สภาบันราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๑  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๔  สภาบันราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๔  สภาบันราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๔  สภาบันราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๔  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๕  สภาบันราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๕  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๕  สภาบันราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๑ ระดับ ๕  สภาบันราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๗  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๔๙  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๒  ตำแหน่ง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๓  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๔  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๕  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๖  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๗  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๘  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๕๙  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๖๐  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๖๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๖๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๖๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ.  ๒๕๖๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

พ.ศ.  ๒๕๕๙  ชื่อรางวัล/เกียรติคุณ  อาจารย์ดีเด่น

              ได้รับจากองค์กร/หน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

              วันที่    กันยายน  ๒๕๔๙

 พ.ศ.  ๒๕๖๐  ชื่อรางวัล/เกียรติคุณ  ข้าราชการไทยตัวอย่าง  สาขา  นักบริหารพัฒนาการศึกษา

                    ดีเด่น

                              ได้รับจากองค์กร/หน่วยงาน มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและสมัชชานักจัดรายการ

                              ข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                              วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๐

 พ.ศ.  ๒๕๖๒  ชื่อรางวัล  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

                              ได้รับจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

                              วันที่    เมษายน  ๒๕๖๓

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

วิจัยการประดิษฐ์ชุดการแสดงระบำนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร   พ.ศ. ๒๕๕๒

-                  วิจัยคุณภาพของหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ๒๕๕๔

วิจัยงานประดิษฐ์สร้างงานนาฏยกรรมบทเพลงร่วมสมัยแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา มิถุนายน   สิงหาคม  ๒๕๕๙

-                   การใช้นาฏยประดิษฐ์ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๖๐

 

-                   งานสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษาเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงาน  การประดิษฐ์ชุดการแสดงระบำนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ผลงาน  นาฏยประดิษฐ์ระบำปลาเสือตอ พ.ศ.  ๒๕๕๓

ผลงาน  นาฏยประดิษฐ์ระบำพระสัพพัญญู พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ผลงาน  นาฏยประดิษฐ์ระบำจันเสนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (ยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ๒๕๕๙)

ผลงาน  นาฏยประดิษฐ์ ฉุยฉายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์        

                พ.ศ.  ๒๕๕๙ (ยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ๒๕๖๔)

ผลงาน  นาฏยประดิษฐ์ระบำบวงสรวงดงแม่นางเมือง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  

                 พ.ศ. ๒๕๖๓  (ยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ๒๕๖๓)

 

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

-          คณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดสนับสนุนการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี

-       คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๖ เครือข่าย ๑ และ ๒ อำเภอเก้าเลี้ยว กิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปะ(นาฏศิลป์)

-       คณะกรรมการโครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดนครสวรรค์

-       กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่  ๖๔  ณ จังหวัดแพร่

-       คณะกรรมการ โครงการศิลปินอาเซียนสัญจร : ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ค่าย

วัฒนธรรมเยาวชน : สืบสานงานศิลป์ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่ศิลปะแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

-       คณะกรรมโครงการสิบสานภูมิปัญญาและลูกหลานมังกรนครสวรรค์และถ่ายทอดเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

-          วิทยากรโครงการบริการวิชาการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๑๖ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

-    คณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ปรัชญา ศาสนา ดนตรี และ  

     วัฒนธรรมพื้นถิ่นที่หลากหลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

-          คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ Active  Learning “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

-          คณะกรรมการจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย

-          อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์งามอย่างไทย (มารยาทไทย) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์

-          คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี  ๒๕๕๘

-          คณะกรรมการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

-          คณะกรรมการการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘

-          คณะกรรมการการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

     ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๕๙

-          คณะกรรมการการดำเนินการกิจกรรมวิชาการ ๔๐ ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี ๒๕๕๙

-          คณะกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๖ วิถีศิลป์ ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาโลกประจำปี ๒๕๕๙

-          คณะกรรมการการดำเนินการโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นปี ๒๕๕๙

-          คณะกรรมการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถและ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

-          คณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-          อบรมสัมมนาการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๙ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

-          คณะกรรมการจัดงาน พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปี ๒๕๖๐

-          เสวนาวิชาการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เย็นศิระเพราะพระบริบาลวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-          คณะกรรมการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถและ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

-          ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อเสริมทักษะ เรื่อง ระบำอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

-          ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

-          ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพงานวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

-          ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์เพลงหน้าพาทย์ ประพันธ์โดยครูสำราญ เกิดผล

-          ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการสอนเสริมรายวิชานาฏศิลป์ เรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนลับแลวิทยาและ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์เพลงหน้าพาทย์ ประพันธ์

โดยครูสำราญ เกิดผล  จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

-          วิทยากรบรรยาย เรื่องเทคนิคการผลิตผลงานสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมทางศิลปกรรม การจด

     ลิขสิทธิ์สู่การขอผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ ๑๐  มกราคม    

     ๒๕๖๓

-          ร่วมเสวนาด้านดนตรีร่วมสมัยภาคเหนือตอนล่าง หัวข้อARTS AND EAT ด้านการพัฒนาเมือง

     นครสวรรค์เมืองศิลปะนานาชาติ วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓ ณ ตรอกท่าเรือจ้าง จังหวัด

นครสวรรค์

-          คณะกรรมการดำเนินงาน  ๖๓ ปี  ย้อนรำลึก รัชกาลที่ ๙  เสด็จพระราชดำเนินบ้านตาตลี  

ครั้งที่ ๗   อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  วันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

-          จัดกิจกรรมการแสดง กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชัฏภาคเหนือครั้งที่ ๓

พิงค์นครเกมส์ ประจำปี  ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

-          ผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องกระบวนการถ่ายทอดเพลงเดี่ยวจะเข้

เพลงลาวแพน ทางครูระตี วิเศษสุรการ กรณีศึกษาอาจารย์ ศิวศิษฐ์ นิลสุวรรณ  จาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

-          ผู้ทรงคุณวุฒิวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-          คณะกรรมการดำเนินโครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการ

วิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ

ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ๒๕๖๓

-          ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพงานวิจัย การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะนาฏศิลป์เรื่อง ฟ้อนซอปั่นฝ้าย วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

-          คณะกรรมการด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ๒๕๖๓

-          คณะกรรมการดำเนินโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๒๕๖๔

-          คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนผลิตบัณฑิต และการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์  ๒๕๖๔

ผลงานอื่นๆ