คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวรตา อนุตตรังกูร

Rata Anuttaranggoon อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

ห้องสมุดสาขาวิชารัฐศาสตร์ อาคาร 1 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

2558 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

2563    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2558    อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

-

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

2564    งานวิจัยเรื่องสถานภาพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น (กำลังดำเนินการวิจัย)

2562    งานวิจัยเรื่องบทบาทหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในการดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2562    งานวิจัยเรื่องการสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

2560    งานวิจัยเรื่องบทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์

2560    งานวิจัยเรื่องการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่าเขาแม่กระทู้บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

-

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

2564   อาจารย์พิเศษ บรรยายในรายวิชา TSSE3301 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในประเทศไทย กลุ่มที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

กีฬา หมวดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562” ในหลักสูตรวิทยาศาสตร-บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยคริสเตียน วันที่ 15 มกราคม 2564

2564   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 6 (ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)

2563   วิทยากรกระบวนการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ เทศบาลตำบลพลวงสอง

นาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

2562   วิทยากรกระบวนการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

2561    วิทยากรกระบวนการโครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท”

            วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ แฟนตาเซีย รีสอร์ทชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

2560    วิทยากร “โครงการสร้างปรองดองและสมานฉันท์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก,

วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร, วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

2560    วิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ; ศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว

และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 201 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

2560    วิทยากรกระบวนการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำพอเพียง และส่งเสริมพลังท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน” ในวันที่ 3-4 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและ

จัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานอื่นๆ

2564   บทความวิจัยเรื่อง “บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในการดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 56

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 หน้า 1-10. (TCI กลุ่ม 2)

2564   บทความวิจัยเรื่อง “การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์” วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 157-186. (TCI กลุ่ม 2)

2563   บทความวิชาการเรื่อง “การช่วงชิงความหมายอำนาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญบนเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านเส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่” รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 25 มีนาคม 2563. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

2563   บทความวิชาการเรื่อง “ประชาสังคมกับการพัฒนาตามหลักประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 25 มีนาคม 2563 (น.182-187). เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

2563   บทความวิชาการเรื่อง “ขยะล้น คนเหลื่อมล้ำ: มุมมองความเหลื่อมล้ำที่ปรกฏในอาชีพคนเก็บขยะ” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี

2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 1 มีนาคม 2563. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

2562    บทความวิจัยเรื่อง “บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองใน จังหวัดนครสวรรค์” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8 (3),189-198. (TCI กลุ่ม1)

2561    บทความวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” ใน “วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-

วิทยาลัย (JSSMBU)” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) (TCI กลุ่ม 1)

2560    บทความวิจัยเรื่อง “การรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 7 ธันวาคม 2560 (น.36 – 48). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

2558    บทความเรื่อง “ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์” ใน “วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ISSN 2350-9953 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 (TCI กลุ่ม 2)