คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร. ภิญโญ ภู่เทศ

Asst. Prof. Dr. pinyo phuthed อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

084-9951541

email: yoanone@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา

      สถาบันราชภัฏนครสวรรค์   ปีที่สำเร็จการศึกษา   2542
ปริญญาโท  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 (ศป.ม.)  สาขาวิชา  มานุษยดุริยางควิทยา

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่สำเร็จการศึกษา  2547

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)  สาขาวิชา  ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีวิทยา)

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่สำเร็จการศึกษา  2555

ประวัติการทำงาน

2542  - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

2557  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

2558  การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ