คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Polakit Kasetwatin

Polakit Kasetwatin อาจารย์,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

    

1102/48 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

2524-2526 มัธยมต้น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

2527-2529 มัธยมปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

2530-2535  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2540-2545 หลักสูตรพัฒนาชนบทศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2535-2537 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัท watch dog รายการขอคิดด้วยคน /เวทีชาวบ้าน

2537-2540 นักข่าวสายข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

2544-2545 นักวิจัยภาคสนาม โครงการการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนพื้นป่าเต่าดำ จ.กาญจนบุรี

2545-2546 โครงการศึกษาการจัดทำระบบประกันแรงงานนอกระบบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

2548  การพัฒนาเส้นทางการท่องเชิงอนุรักษ์ ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี - นครสวรรค์

2551 การพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในฐานะแหล่งเรียนรู้ชุมชน บ้านโคกไม้เดน อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

2554 การพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดหนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ