คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ

Asst Prof Dr.Chanika Prommas อาจารย์,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

    

ห้อง 324 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

-อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และเป็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุงปี 2563

-กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560-27 มีนาคม 2564 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 284/2560

-ปี 2560-31 มีนาคม 2564 เป็นบรรณาธิการวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เป็นวารสารวิชาการซึ่งผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

-ปี 2552-2554 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป แต่งตั้งตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 028/2552

-ปี 2552-2554 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโครงการความร่วมมือการจัดการนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แต่งตั้งตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 1042/2552

-ปี 2552-2553 เป็นบรรณาธิการ “มนุษยสาร”  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-ปี 2559 ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน

-ปี 2559 ผู้ช่วยเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ

แต่งตำรา/เอกสารประกอบการสอน

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0080105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ. 2562

2. ตำรา ทักษะภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. 2561

3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2212201 ภาษากับความคิด สาขาวิชาภาษาไทย. 2559.    

4. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2212210 วาทวิทยา สาขาวิชาภาษาไทย. 2559.    

5. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2212212 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาภาษาไทย. 2559.

6. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2212202 การพัฒนาการฟังและการพูด สาขาวิชาภาษาไทย. 2559.

7. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2213205 ภาษาเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาไทย. 2559. 

8. ตำรา ทักษะภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 2556

9. ตำรา การเขียนเชิงวิชาการ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 2557.

10. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย ในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย. 2557.

11. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. 2556.

12. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เทคนิคผู้ประกาศสาร ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย. 2556.