คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาววรรณมาฆะ เกษรดอกไม้

wanmarka gasondokmai อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

158/2 ม.8 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

2547  สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2551 สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

2559 สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

2553  ทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ตำแหน่ง อาจารย์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ปี 2556  การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนของโบราณสถานประวัติศาสตร์วัดเขาไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ปี 2557 การศึกษาวิจัยเรื่องการคงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2558 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ปี 2559  การศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ

ปี 2561 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครสวรรค์

 

ปี 2562 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

  ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา  ห้องประชุมชอนตะวัน  อาคาร ๑๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เงินอุดหนุนทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภูมิคุ้มกันในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชนวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์  เงินอุดหนุนทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๓ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนตำบลเขาไม้เดนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  วัดโคกไม้เดน  ต.ท่าน้ำอ้อย  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์  เงินอุดหนุนทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการค้นหาความต้องการของชุมชน ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่ ๕ หนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว จังหวัดนครสวรรค์

๕ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมบึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

 ๖ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐) ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

๗ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ ในโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๑๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ผลงานอื่นๆ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้. สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

            ระดับมั่งมีศรีสุขในเขตจังหวัดนครสวรรค์  นำเสนอรูปแบบ Oral  Presentation  ในการ

            ประชุมทางวิชาการระดับชาติ Payap  University  Symposium  2018  วันที่ 9    

            กุมภาพันธ์  2561 ณ  มหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่

วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           นำเสนอรูปแบบ Oral  Presentation  ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4   

           วันที่ 6 กันยายน  2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  การรับรู้ของประชาชนในการบริหารงานของเทศ

           บาลนครนครสวรรค์ ในการนำเสนอรูปแบบ Poster  Presentation ในการประชุมวิชาการ

           ระดับชาติ  พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 28-29 มกราคม 2564.

วรรณมาฆะ  เกษรดอกไม้. (2563). แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครสวรรค์ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ . 8(1). ประจำเดือนมกราคม-เมษายน  (TCI 2)

วรรณมาฆะ  เกษรดอกไม้. (2564). การศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Public service)ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์  มจร  ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 (TCI 1)