คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

นางสาวพัชรี ดินฟ้า

MissPatcharee Dinfa หัวหน้าสาขาวิชา,สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 2 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0800308752  อีเมล : patcharee.d@nsru.ac.th
ผลงานวิชาการ

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ชื่อบทความ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ฐานข้อมูล
ศึกษาการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและเกาะญวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคลองญวนชวนรักษ์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และสร้างบทเรียนสำเร็จรูป วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 10 9 TCI