คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวพัชรี ดินฟ้า

Patcharee Dinfa อาจารย์,สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โทรศัพท์  0800308752 และ056-219100,227009,221680 ต่อ 2208,2211

อีเมล์  patcharee.d@nsru.ac.th

    เบอร์โทร : 0800308752

    อีเมล : patcharee.d@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2538

 

ประวัติการทำงาน

-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์

 

 

-หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์

รางวัลที่เคยได้รับ

 “ยอดนักอ่าน & ยอดนักยืม ประจำปี 2557”

“ยอดนักอ่าน & ยอดนักยืม ประจำปี 2558”

“ยอดนักอ่าน & ยอดนักยืม ประจำปี 2559”

"ผู้เป็นแบบอย่างในการใช้เลขไทยและเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการใช้เลขไทย ประจำปี 2559”

“ยอดนักอ่าน & ยอดนักยืม ประจำปี 2560”

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 1. พัชรี ดินฟ้า. (2561). ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน ต่างด้าวชาวพม่าจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตชุมชนท้องถิ่น ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์
: วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2561.
2พัชรี ดินฟ้า. (2561). สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.                                                                     

 

3. พัชรี ดินฟ้าและประยุทธ สุระเสนา. (2564). ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคทำเป็นกลุ่ม-ทำคนเดียว เทคนิคร่วมกันคิด เทคนิคการสร้างแบบเทคนิคการร้องเพลง เทคนิคการโต้วาที เทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติ เทคนิควิธีการอภิปรายกลุ่ม ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย.: วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มิถุนายน 2564.                                                   

 

 

ผลงานสร้างสรรค์

1. จัดทำโครงการ : สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hand-on) กิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งกิจกรรมกับการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม Project Base Online วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ (221)
2
. จัดทำโครงการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งกิจกรรมกับการบูรณาการกับการทำงาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
. จัดทำโครงการ : สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และวันพุธที่ 3, 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ (221)
4
. จัดทำโครงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการสำรวจภูมิศาสตร์วัฒนธรรม วันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

 

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

 1. ผู้จัดทำโครงการ : การบริการวิชาการและบูรณาการวิชาการหรือวิชาชีพสู่ห้องเรียน "อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์" วันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563                        ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานอื่นๆ

 

 

1.พัชรี ดินฟ้า. (2564). “เอกสารประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ ” นครสวรรค์ : คณะ         มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,80 หน้า.                                      2.พัชรี ดินฟ้า. (2563). “เอกสารประกอบการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมกับประชากร ” นครสวรรค์ : คณะ      มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,90 หน้า.                                      3.พัชรี ดินฟ้า. (2563). เอกสารประกอบการสอนวิชาความเป็นพลเมืองและกฎหมายใน  ชีวิตประจำวัน. ” นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,120 หน้า            4.พัชรี ดินฟ้า. (2563). “เอกสารประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย. ” นครสวรรค์ : คณะ       มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,110 หน้า.