คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยภา บุญธรรม

Assistant ProfessorPunyapa Boontam อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 3 ชั้น 1 สาขาวิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0875655734  อีเมล : punyapa.b@nsru.ac.th
ผลงานวิชาการ

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ชื่อบทความ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ฐานข้อมูล
Broaden your horizons: distribution and collocational patterns of the English synonyms expand, widen, and broaden The International Journal of Communication and Linguistic Studies 20 1 Scopus
The Effect of Teaching English Synonyms through Data-Driven Learning (DDL) on Thai EFL Students' Vocabulary Learning. Shanlax International Journal of Education 10 2 ERIC
Are you being naughty, disobedient, or rebellious? A corpus-based study of English synonyms NIDA Journal of Language and Communication 26 40 TCI
A corpus-based study of food-related metaphors in English and Thai The Academic Journal: Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University 6 1 TCI