คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปุณยภา บุญธรรม

Punyapa Boontam อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    


ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (PhD in ELT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

Boontam, P. (2020). Guidelines for teaching vocabulary: a corpus-based study of English synonyms. In Srisawasdi, N. et al. (Eds.), Building Learning Revolution for School Improvement in Digital Era: Selected papers from the 13th International Conference on Educational Research 2020 (pp.163-172).
 
Boontam, P. (2019). IDEAS ARE FOOD: A corpus-based study of food-related metaphors in English and Thai. The Academic Journal Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University 6(1): 2-43.

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ