คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ปุณยภา บุญธรรม

Asst. Prof. Punyapa Boontam อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

    เบอร์โทร : 0875655734

    อีเมล : punyapa.b@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

Currently undertaking Ph.D. studies (ELT), Thammasat University

M.A. (English Language Teaching), Thammasat University

B.A. (English), 1st class honours, Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

Boontam, P., & Phoocharoensil, S. (2022). Broaden your horizons: distribution and collocational patterns of the English synonyms expand, widen, and broaden. The

International Journal of Communication and Linguistic Studies, 20(1), 107-123.

Boontam, P. (2022). The Effect of teaching English synonyms through data-driven learning (DDL) on Thai EFL students' vocabulary learning. Shanlax International Journal of Education, 10(2), 80-91.

Boontam, P. (2021). Are you being naughty, disobedient, or rebellious? a corpus-based study of English synonyms. NIDA Journal of Language and Communication, 26(40), 1-21.

Boontam, P. (2019). A corpus-based study of food-related metaphors in English and Thai. The Academic Journal: Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University, 6(1), 1-43.

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ