คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางภัทธิรา จันทร์ดี

Mrs. Pattira Jundee อาจารย์,สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี  ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 056-219100-29 ต่อ 2209


ประวัติการศึกษา

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553   

-การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547         

-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545   

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ