คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ

Assoc. Prof. Dr. utaiwan puthed อาจารย์,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาสังคมวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

093-4141995

email:  joacd@windowslive.com


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด. (พัฒนาสังคม)

2551

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

พช.ม

2543

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

2537

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ประวัติการทำงาน

2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 

2558. รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์.

2559. รายงานวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตาลโตนดตำบลเกยไชย  อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. 

 

 

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ