คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ

Assoc. Prof. Dr. utaiwan puthed อาจารย์,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาสังคมวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

093-4141995

email:  joacd@windowslive.com

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด. (พัฒนาสังคม)

2551

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

พช.ม

2543

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

2537

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ประวัติการทำงาน

2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

2555 นักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

2556 นักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

1. อุทัยวรรณ ภู่เทศ. (2552).  กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้โดยบูรณาการเรียนการสอนเข้ากับงานพัฒนา.   (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จำนวน1.7 ล้าน)

2. อุทัยวรรณ ภู่เทศ. (2552).  การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 30,000 บาท)

3. อุทัยวรรณ ภู่เทศ.  (2554).  ศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเกยไชย กรณีศึกษา ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์.  วารสารวิชาการศรีปทุม  ชลบุรี  ปี 7 ฉ. 1 (มิ.ย.54-ส.ค.54)   

4. อุทัยวรรณ ภู่เทศ.  (2554).  กระบวนการจัดการความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตร บ้านหนองแอก  ตำบลหนองบัว  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร สหศาสตร์ศรีปทุม  ชลบุรี ปี 1 ฉ.2  (ต.ค.53 – ม.ค.54) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จำนวน   30,000 บาท)

5. อุทัยวรรณ ภู่เทศ. (2556). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 20,000 บาท)

6. อุทัยวรรณ ภู่เทศ. (2556).  การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยวคิดคู่ ร่วมกันคิดและการใช้ผังความคิดที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้รายวิชาความเป็นพลเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  10,000 บาท)

7.  อุทัยวรรณ ภู่เทศ.  (2556).  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 32 ฉ.2  (มี.ค.-เม.ย.56) (TCI กลุ่ม 1)   (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จำนวน 556,600 บาท)

8. อุทัยวรรณ ภู่เทศ.  (2556).  ความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จำนวน  100,000 บาท)

9. อุทัยวรรณ  ภู่เทศ.  (2558).  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง. วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 16(2), 201-210. (TCI กลุ่ม1)  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จำนวน  ๔๐๐,๐๐๐   บาท)

10. อุทัยวรรณ  ภู่เทศ. (2559). การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 5(2) 193-204. (TCI กลุ่ม1) (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จำนวน  400,000 บาท)

11. อุทัยวรรณ  ภู่เทศ. (2560). การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านจักสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,5 (2) (ฉบับพิเศษ), 1-14. (TCI กลุ่ม2)

12. อุทัยวรรณ  ภู่เทศ. (2560). กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานบ้านดงชะพลู ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 6(4),180-188
 (
TCI กลุ่ม 1)

13. อุทัยวรรณ  ภู่เทศ. (2561). กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านเนินกลาง ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 5(2), 231-248. (TCI กลุ่ม1)

14. อุทัยวรรณ  ภู่เทศ. (2561). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพของตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 5(1), 313-330. (TCI กลุ่ม1) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 30,000 บาท)

15. อุทัยวรรณ  ภู่เทศ. (2562). แนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 6(2), 96-104. (TCI กลุ่ม1)

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ

2553 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

2553 ตำราเรื่องการฝึกอบรมในงานพัฒนาชุมชน

2556 ตำราเรื่องหลักการวิจัย

2558 เอกสารคำสอนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2558 ตำราเรื่องการวิจัยในงานพัฒนาชุมชน