คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.จิตราภรณ์ เพ็งดี

Miss.Jitraporn Phengdi อาจารย์,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยา (ห้อง 224)

เบอรฺติดต่อ 2210

มือถือ 081-8868184


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

การศึกษา                                               วุฒิย่อ/วิชาเอก                                      ชื่อสถานศึกษา

ปริญญาเอก                                           ศศ.ด.                                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท                                            ศศ.ม.                                                     มหาวิทยาลับขอนแก่น

ปริญญาตรี                                            คบ.                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รับเงินเดือน  52,040  บาท

     1. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ๑ ระดับ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๒  

            วิทยาลัยครูสกลนคร

     2.  โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ    

            ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๑

     3.  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ

            สารนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙    

     4.  โอนย้ายมาเป็นอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕o 

     5. ตำแหน่งอื่น ๆ

                  5.1  หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

                  5.2  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

                  5.3  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

                  5.4  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ