คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวธันยพรรษ ปั้นนาค

Thunyapart Punnak อาจารย์,สาขาวิชานิติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

-นิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

-นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ