คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์

Assistant Professor Dr.Thanaphat Sonthirak อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 3 ชั้น 1 สาขาวิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 056-219-100 ต่อ 2206  อีเมล : thanaphat.so@nsru.ac.th
ผลงานวิชาการ

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ชื่อบทความ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ฐานข้อมูล
มิติรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุควิถีชีวิตใหม่ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 8 1 TCI
The Effects of Total Physical Response and Storytelling on English Major Undergraduate Student’s Listening and Speaking Skills Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal 13 1 TCI
การศึกษาภาษาถิ่นบ้านหนองเนิน ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 6 1 TCI
กลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 5 2 TCI
การสํารวจความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 6 2 TCI
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 7 1 TCI
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 7 2 TCI
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 7 2 TCI
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 9 1 TCI
แนวทางการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6 2 TCI
การบูรณาการวิธีการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 8 2 TCI
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง: กรณีศึกษาชุมชนระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 10 1 TCI
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 8 3 TCI
การใช้แผนผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม จังหวัดนครสวรรค์ วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี 5 3 TCI
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี 5 3 TCI