คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์

Asst. Prof. Thanaphat Sonthirak, Ph.D. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2564

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2548

ประวัติการทำงาน

2549-2550 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดหาดเสลา จังหวัดนครสวรรค์

2550-2552 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์

2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2554-2562 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2554-2555 รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2555-2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒธรรม

2555-2558 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

2555 -2558 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2557-2558 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2563-2564 กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2563-2564 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2563-ปัจจุบัน กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2564-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2564-ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2564-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

-พัทธดนย์ สนธิรักษ์. (2559). ผลการสอนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ Top-Down และ Bottom-Up ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2559 (น. 280-288).นครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

-ฐิติรัตน์ รักษาศรีพัทธดนย์ สนธิรักษ์ และศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์. (2560). การพัฒนาการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2560 (น. 115-122). นครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

-พัทธดนย์ สนธิรักษ์. (2560). พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2560 (น. 226-232). นครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, “แนวทางการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์”, วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 15-27. (TCI 1)

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์,กลวิธีการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย”, วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 151-166

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์ และพระหน่อแสง อคคเสโน.การศึกษาภาษาถิ่นบ้านหนองเนิน ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์”, วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563): 49-68. (TCI 2)

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, “การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2563): 1269-1282. (TCI 1)

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์, ภาวิณี บุญจันดา, ฐิติรัตน์ รักษาศรี และพระหน่อแสง อคคเสโน. การสำรวจความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ”, วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563): 34-45. (TCI 2)

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ดาเรศ นฤมล, ประจักร์ รอดอาวุธ, รังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์  “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์”, วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564): 281-298 (TCI 2)

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ดาเรศ นฤมล, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์, รังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”, วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564): ............... (TCI 2)

Sonthirak, T., Nareumon, D., Rotarwut, P., Lakhamja, R. and Rawengwan, W. “The Effects of Total Physical Response and Storytelling on English Major Undergraduate Student’s Listening and Speaking Skills”. Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal, 13(1), pp. ...................

 

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

          ผู้รับผิดชอบโครงการ

-ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพระภิกษุและสามเณร ในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

          -ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนในระดับต้น (ภาษาพม่า)

คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม

          -คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๒ ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม

-คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมภาษาจีนระดับต้นกับนักชั้นประถมศึกษา  

-คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดจังหวัดนครสวรรค์

          วิทยากร

-เป็นวิทยากรโครงการสอนเสริมเติมฝัน (ติวเข้ม O-NET) ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๓๐ มกราคม และ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหัวข้อ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์ วันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

-เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp) วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-เป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

-เป็นวิทยากรโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

-เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเทคนิคการเรียนภาษาเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการในศตวรรษที่ ๒๑ วันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

          ผู้ประเมินบทความ

          -เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          -เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานอื่นๆ

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559). (อัดสำเนา).

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ตำรารายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559). (อัดสำเนา).