คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์

Asst. Prof. Thanaphat Sonthirak, Ph.D. อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2564

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2564

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2548

ประวัติการทำงาน

2564-ปัจจุบัน : ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

2564 : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2564 : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2563-ปัจจุบัน : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2563-2564 : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2563-2564 : กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2563-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2557-2558 : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2554-2555 : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2555-2558 : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2555-2558 : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2554-2562 : ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2554-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2554-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

2552-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2551-2552 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์

2550-2552 : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์

2549-2550 : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดหาดเสลา จังหวัดนครสวรรค์

 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์รังสรรค์ หล้าคำจา, วิมลพร ระเวงวัลย์, วันวิสาข์ พูลทอง และ เวนุกา ตาลาน. (2565). มิติรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุควิถีชีวิตใหม่. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 8(1), 413-432. (TCI 2)

 

Sonthirak, T., Lertpatiwong, S., Boonchanda, P., Lakhamja, R. & Raweangwan, W. (2022). The Effects of Total Physical Response and Storytelling on English Major Undergraduate Student’s Listening and Speaking Skills. Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal. 13(1), 17-30. (TCI 2)

 

รังสรรค์ หล้าคำจา, ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, วิมลพร ระเวงวัลย์, ฐิติรัตน์ รักษาศรี และภาวิณี บุญจันดา. (2564). การบูรณาการวิธีการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(2), 18-29. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ภาวิณี บุญจันดาศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์รังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(2), 81-94. (TCI 2)

 

ภาวิณี บุญจันดา, ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ฐิติรัตน์ รักษาศรีรังสรรค์ หล้าคำจา, และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(2), 95-110. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ดาเรศ นฤมลประจักร์ รอดอาวุธรังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 281-298. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์, ภาวิณี บุญจันดา, ฐิติรัตน์ รักษาศรี และพระหน่อแสง อคคเสโน. (2563). การสำรวจความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 6(2), 34-45. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์. (2563). การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 8(4), 1269-1282. (TCI 1)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์ และพระหน่อแสง อคคเสโน. (2562). การศึกษาภาษาถิ่นบ้านหนองเนิน ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 6(1), 49-68. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์. (2562). กลวิธีการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 5(2), 151-166. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์. (2562). แนวทางการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 6(2), 15-27. (TCI 1)

 

พัทธดนย์ สนธิรักษ์. (2560). พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2560 (น. 226-232). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

 

ฐิติรัตน์ รักษาศรี, พัทธดนย์ สนธิรักษ์ และศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์. (2560). การพัฒนาการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2560 (น. 115-122). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

 

พัทธดนย์ สนธิรักษ์. (2559). ผลการสอนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ Top-Down และ Bottom-Up ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2559 (น. 280-288).นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

          ผู้รับผิดชอบโครงการ

-ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพระภิกษุและสามเณร ในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

          -ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนในระดับต้น (ภาษาพม่า)

คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม

          -คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๒ ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม

-คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมภาษาจีนระดับต้นกับนักชั้นประถมศึกษา  

-คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดจังหวัดนครสวรรค์

          วิทยากร

-เป็นวิทยากรโครงการสอนเสริมเติมฝัน (ติวเข้ม O-NET) ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๓๐ มกราคม และ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหัวข้อ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์ วันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

-เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp) วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-เป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

-เป็นวิทยากรโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

-เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเทคนิคการเรียนภาษาเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการในศตวรรษที่ ๒๑ วันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

          ผู้ประเมินบทความ

          -เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          -เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานอื่นๆ

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559). (อัดสำเนา).

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ตำรารายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559). (อัดสำเนา).