คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์

Asst. Prof. Thanaphat Sonthirak, Ph.D. อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้องพักอาจารย์ 314  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เบอร์โทร : 056-219-100 ต่อ 2206

    อีเมล : thanaphat.so@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • Philosophy of Doctor Degree in Linguistics, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Thailand

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

  • Master of Education Degree in Educational Administration, Phitsanulok University, Phitsanulok, Thailand

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • Master of Arts Degree in English, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Certificate Degree in Teaching Profession, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Thailand

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  • Bachelor of Arts Degree in English, Nakhon Sawan Rajabhat University, Nakhon Sawan, Thailand

ประวัติการทำงาน

2564-ปัจจุบัน : ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

2564-ปัจจุบัน : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2564 : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2564 : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2563-ปัจจุบัน : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2563-2564 : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2563-2564 : กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2563-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2559-2562 : หัวหน้ากลุ่มงานภาษาพม่า ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2557-2558 : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2554-2555 : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2555-2558 : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2555-2558 : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2554-2562 : ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2554-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2554-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

2552-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2551-2552 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์

2550-2552 : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์

2549-2550 : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดหาดเสลา จังหวัดนครสวรรค์

 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์รังสรรค์ หล้าคำจา, วิมลพร ระเวงวัลย์, วันวิสาข์ พูลทอง และ เวนุกา ตาลาน. (2565). มิติรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุควิถีชีวิตใหม่. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 8(1), 413-432. (TCI 2)

 

Sonthirak, T., Lertpatiwong, S., Boonchanda, P., Lakhamja, R. & Raweangwan, W. (2022). The Effects of Total Physical Response and Storytelling on English Major Undergraduate Student’s Listening and Speaking Skills. Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal. 13(1), 17-30. (TCI 2)

 

รังสรรค์ หล้าคำจา, ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, วิมลพร ระเวงวัลย์, ฐิติรัตน์ รักษาศรี และภาวิณี บุญจันดา. (2564). การบูรณาการวิธีการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(2), 18-29. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ภาวิณี บุญจันดาศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์รังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(2), 81-94. (TCI 2)

 

ภาวิณี บุญจันดา, ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ฐิติรัตน์ รักษาศรีรังสรรค์ หล้าคำจา, และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(2), 95-110. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ดาเรศ นฤมลประจักร์ รอดอาวุธรังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 281-298. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์, ภาวิณี บุญจันดา, ฐิติรัตน์ รักษาศรี และพระหน่อแสง อคคเสโน. (2563). การสำรวจความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 6(2), 34-45. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์. (2563). การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 8(4), 1269-1282. (TCI 1)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์ และพระหน่อแสง อคคเสโน. (2562). การศึกษาภาษาถิ่นบ้านหนองเนิน ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 6(1), 49-68. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์. (2562). กลวิธีการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 5(2), 151-166. (TCI 2)

 

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์. (2562). แนวทางการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 6(2), 15-27. (TCI 1)

 

พัทธดนย์ สนธิรักษ์. (2560). พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2560 (น. 226-232). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

 

ฐิติรัตน์ รักษาศรี, พัทธดนย์ สนธิรักษ์ และศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์. (2560). การพัฒนาการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2560 (น. 115-122). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

 

พัทธดนย์ สนธิรักษ์. (2559). ผลการสอนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ Top-Down และ Bottom-Up ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัตน์”, 10 สิงหาคม 2559 (น. 280-288).นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

-ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพระภิกษุและสามเณร ในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

          -ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนในระดับต้น (ภาษาพม่า)

          -คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๒ ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม

-คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมภาษาจีนระดับต้นกับนักชั้นประถมศึกษา  

-คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดจังหวัดนครสวรรค์

-เป็นวิทยากรโครงการสอนเสริมเติมฝัน (ติวเข้ม O-NET) ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหัวข้อ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์ 

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

-เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

-เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp) 

-เป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

-เป็นวิทยากรโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

-เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเทคนิคการเรียนภาษาเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการในศตวรรษที่ ๒๑ 

-เป็นวิทยากรกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

-เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp 2021-2022

-เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์

-เป็นวิทยากรอบรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศ.น. อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

-เป็นวิทยากรโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp กศ.น. อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

-เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้การวิจัย

-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (TCI 2)

-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (TCI 1)

-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (TCI 2)

-เป็นผู้ตรวจอ่านบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความในวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (TCI 1)

-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5" 

-เป็นวิทยากรโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (L.W. English Camp) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

-เป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

-เป็นกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม จังหวัดอุทัยธานี

-เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

  •  

ผลงานอื่นๆ

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559). (อัดสำเนา).

-ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ตำรารายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559). (อัดสำเนา).