คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายอดุลเดช ถาวรชาติ

Mr.adoondet tawonchat อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สำนักงาน : 398 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หมู่9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี :ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2552

ปริญญาโท: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) (การจัดการภาครัฐแนวใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2555

 

ประวัติการทำงาน

2556 อาจาร์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ