คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวจิตราภรณ์ สอนเขียว

Ms. Jittraphorn Sornkeaw อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้อง 3110 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-mail: jittraphorn.s@nsru.ac.th

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D in ELT) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปี 2559-ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

The Effects of Using KWL-Plus Strategy through Infographics on Thai EFL Students' Reading Comprehension Skills 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ