คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ว่าที่ร.ต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง

อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคารรัฐศาสตร์ย่านมัทรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่

 

ประวัติการทำงาน

-ฝึกปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานเตรียมพฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.31

-ผู้ช่วยนักวิจัย สป.พมจ.นว

-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สป.ทต.โกรกพระ

-นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์

 

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

-วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

-บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

-แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-แนวทางในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับกฤชอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

-กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

-คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น

-โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

-โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนฐานราก

 

ผลงานอื่นๆ