คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายวศิน ล่ำสัน

Mr.Wasin Lamson อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

ห้องพักอาจารย์ อาคารดนตรี (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรร

โทร.081-3944333


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน

หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ