คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ.สวลีย์ บุตรประดิษฐ์

Ms. Sawalee Bootpradit อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

ห้องทำงาน อาคาร 3 ห้องพักอาจารย์ 319

โทร. 056 219 100-29 ต่อ 2218

มือถือ 0899606401


ประวัติการศึกษา

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

- เริ่มรับราชการ วันที่ 16 พ.ค. 2526

- 1 มิ.ย. 2541 - ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สังกัด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลที่เคยได้รับ

- 16 ม.ค. 2560 ได้รับโล่รางวัลในฐานะ "ครูผู้สอนดีเด่น" จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในงานวันครู พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ