คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

suwanna Khundiloknattawasa อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

199/134 ซ.ดี 18 (หมู่บ้านดีพร้อม) ม.1 ต.นครสวรรค์ตก

อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000  โทรศัพท์ 089-8586605

E-mail: Suwanna6605@gmail.com

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา (บริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปริญญาโท     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปริญญาตรี     ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

 

ประวัติการทำงาน

-          พ.ศ.2559- 2562 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

-          พ.ศ.2554-2558 ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-         พ.ศ.2559 คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 096/2559 ลง 26 ม.ค.2559

-          พ.ศ.2560 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักค้นคว้าอิสระ (Independent Quester – IQ) ของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

-          พ.ศ.2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

-          พ.ศ.2559 รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-          พ.ศ.2560 รางวัลการบริการวิชาการดีเด่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

(1)    สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2557). ความยากจนกับกระบวนการยุติธรรม ; กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจนครสวรรค์. นครสวรรค์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

(2)    สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2557). ผลการดำเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  พ.ศ.2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  นครสวรรค์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

(3)    สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2558). ความหมาย และรูปแบบพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ; กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

(4)   สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2559). แนวทางการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์: คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.

(5)   สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2559). การศึกษาและสำรวจข้อมูลตามรอยเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในจังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

(6)   สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2560). ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, นครสวรรค์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

(7)   สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2560. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

(8)   สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา และคณะ. (2560). การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ; กรณีศึกษาการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพฯ: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (ผู้ร่วมวิจัย)

(9)      สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2561). สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นครสวรรค์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

(10) สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2562). รูปแบบการจัดการบึงบอระเพ็ดอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน. นครสวรรค์: คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

(11) สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2562). แนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย. นครสวรรค์: คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  

(12)  สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2562).

(13) สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา. (2562). รูปแบบและมาตรฐานในการสอบสวนเด็กและเยาวชนในชั้นพนักงานสอบสวนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม. นครปฐม: คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ

การนำเสนอผลงานวิชาการ

(1)  นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “การปล่อยตัวชั่วคราวกับความเป็นธรรมทางสังคมที่เล็งเห็นโดยพนักงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ศึกษากรณีจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.

(2)  นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2558 เรื่อง “ความยากจนกับกระบวนการยุติธรรม: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจนครสวรรค์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558.

(3) นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายภาคภาษาอังกฤษ (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 Has been English Oral Presentation in The 1 National & International Conference of Nakhon Sawan Rajabhat University “Understanding the Change of Localization in the 21 Century” Given at Grand Hill Resort & Spa, Nakhon Sawan, Thailand on August 10,2016.

(4)  นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เรื่อง “การศึกษาและสำรวจข้อมูลย้อนรอยเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในจังหวัดนครสวรรค์” วันที่ 23-24 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

(5) นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 “พลังศรัทธา ความเชื่อประเพณีแห่จ้าวพ่อจ้าวแม่ปากน้ำโพ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

(6)  นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายภาคภาษาอังกฤษ (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เรื่อง “Open The Dragon’s eyes Chao Por Chao Mae Pak Nam Pho” วันที่ 10 สิงหาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

(7) นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” วันที่ 22 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

(8) นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” วันที่ 23 มีนาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

 ผู้ทรงคุณวุฒิวารสารวิชาการ

(1)    หนังสือ กองบรรณาธิการวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 054/2562 ลง 18 ก.พ.2562 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(2)    หนังสือ กองบรรณาธิการวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 059/2562 ลง 22 มี.ค.2562 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(3)    หนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538.11/ว 47 ลงวันที่ 13 ก.พ.2562 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย

(4)    หนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538.11/ว 143 ลงวันที่ 5 เม.ย.2562 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย

(5)    หนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538.11/ว 128 ลงวันที่ 25 เม.ย.2562 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย

(6)    หนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538.11/ว 49 ลงวันที่ 12 ก.พ.2560 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย

(7)    หนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538.11/ว 49 ลงวันที่ 19 ก.พ.2560 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย

(8)    หนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538.11/ว 448 ลงวันที่ 24 ธ.ค.2560 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย

(9)    หนังสือมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ NU-RREC 0200 ลงวันที่ 10 ต.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการวิจัย (จริยธรรมในมนุษย์ 018/2560)

(10)  หนังสือมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ NU-RREC 0200 ลงวันที่ 10 ต.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการวิจัย (จริยธรรมในมนุษย์ 017/2560)

(11)  หนังสือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ ตช 0035.5/1784 ลงวันที่ 14 พ.ย.2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (TCI กลุ่ม 2)

(12)  หนังสือ กองบรรณาธิการวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 076/2562 ลง 1 ก.ย.2562 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(13)  หนังสือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ ตช 0035.5/1784 ลงวันที่ 14 พ.ย.2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (TCI กลุ่ม 2)

(14)  หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0617.8/27 ลงวันที่ 19 ม.ค.2563 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย

(15)  หนังสือ กองบรรณาธิการวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 001/2563 ลง 24 เม.ย.2563 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(16)  หนังสือ กองบรรณาธิการวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 009/2563 ลง 10 พ.ค.2563 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(17)  หนังสือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ อว 0616.05/ว 275 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2563 เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

(TCI กลุ่ม 1)

(18)  หนังสือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ ตช 0035.5/1017 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (TCI กลุ่ม 2)

(19)  หนังสือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ ตช 0035.5/851 ลงวันที่ 21 พ.ค.2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (TCI กลุ่ม 2)

(20)  หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ อว 0628.05/222 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2563 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย

(21)  หนังสือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ ตช 0035.5/2352 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (TCI กลุ่ม 2)

ตำรา 

(1)    การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2558).

(2)  อาชญากรรม : สถานการณ์และแนวโน้มอาชญากรรมที่สำคัญ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2558).

(3)    เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2557).

(4)    เอกสารคำสอนรายวิชา ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2560).

(5)    การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนาประเทศ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2560).