คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันท์ธร โสภณดิลก

Tananthorn Sophondilok อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 1 ย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

พ.ศ 2553- พ.ศ.2555 : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ